พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มนพ. ศธภ.11 และ สสส.ฯ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มนพ. ศธภ.11 และ สสส. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดการเสริมสร้างโรงเรียนสุขภาวะ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ศึกษาธิการภาค 11 และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นสักขีพยาน ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ มุ่งดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านการกำหนดแนวทางการใช้แนวคิดของโรงเรียนสุขภาวะ ที่มุ่งพัฒนาเพื่อสร้างเสริมให้ “ผู้เรียนเป็นสุข” โดย การปรับสภาพลดปัจจัยเสี่ยงจัดโครงสร้างและระบบต่างๆ ให้โรงเรียน สภาพแวดล้อม ครอบครัว และชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนทั้งด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา ทั้งร่วมกันส่งเสริมให้เกิด “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning Community : PLC)” ในการทำงานทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ศธภ.11 ให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายและทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะของผู้เรียน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน ด้วยกระบวนการเทียบระดับ (Benchmarking) ในสถานศึกษา และกระบวนการของโรงเรียนสุขภาวะ โดยขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นๆ ในพื้นที่ ศธภ.11 ครอบคลุมจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ คู่มือ และเครื่องมือ ที่สอดคล้องและหนุนเสริม การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียนและโรงเรียน และเพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยการวางระบบเชื่อมต่อระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *