โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา2560

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับมอบหมายจากท่านคณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทั้งสิ้น จำนวน 75 คน โดยมีวัตถุประสงค์โครงการฯเพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเอื้อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการฯในครั้งนี้มีวิทยากรมาให้ความรู้ได้แก่
1. นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม หัวข้อบรรยาย “การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา”
2. อาจารย์วัชรี แซงบุญเรือง หัวข้อบรรยาย “การใช้เทคโนโลยีสำหรับการเรียนเบื้องต้น”
3. อาจารย์สุชีวา สิทธิจินดา หัวข้อบรรยาย “ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม”
เริ่มดำเนินจัดโครงการฯดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรามราช อาคารศรีโคตรบรูณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ภาพ/ข่าว : ณัฐพงศ์ จันทร

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *