สัมมนาเชิงวิชาการ “ ธุรกิจร้านนม ขนมหวาน นครพนม รอดหรือร่วง ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ”

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่าน ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์ แก่นักศึกษาจากผู้รู้จริง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษา กิจกรรม : สัมมนาเชิงวิชาการ “ธุรกิจร้านนม ขนมหวาน นครพนม รอดหรือร่วง ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องรามราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากผู้รู้จริงด้านการทำขนมหวาน ผู้ประกอบการและนักวิชาการ ได้แก่ คุณณัฐกานต์ สุวรรณพฤกษ์ (พี่โบว์) เจ้าของร้าน Ali Blah Blah and Bistro คุณพัชรวัฒน์ ธีรเกียรติธนากร (เชฟทีม) ที่ปรึกษาด้านอาหารจาก R restaurant คุณธีรยุทธ โพธิ์สุ (เชฟอาร์ท) pastry chef จาก R Cafe และอาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี ประธานหลักสูตรการโรงแรมและภัตตาคาร จากวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ ม.นครพนม วิทยากรในงาน โดยทีมงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการโรงแรมและภัตตาคารและสาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จัดโครงการครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจการ ร้านนม ร้านขนมหวาน ในจังหวัดนครพนมอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการโรงแรมและภัตตาคารและหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ของรายวิชา การสัมมนาการโรงแรมและภัตตาคารและรายวิชา การจัดประชุม การจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือวิชา MICE

ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร ข่าว : ศิขริน โพธิ์แก้ว

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *