พัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรการท่องเที่ยว๒

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่าน นายธุวานนท์ หลักคำ ปลัดอำเภอ อ.นาหว้า จังหวัดนครพนม ประธานในพิธี กล่าวเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” 15 – 20 มกราคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้มีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อจะได้นำไปใช้ในประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงในหลายๆด้าน ได้แก่ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม หัวข้อ”การท่องเที่ยวบนทางเลือกทางรอดของชุมชน” ครูดวงเดือน โรจนเศรษฐกุล ครูโรงเรียนบ้านนาหว้า ในหัวข้อ “แหล่งท่องเที่ยวและของดีนาหว้า ผศ.ดร.ธีระวัตน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) หัวข้อ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน Social Media” และนายปิยะพงษ์ นาไชย อาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมและทีมงานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร ข่าว : ศิขริน โพธิ์แก้ว

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *