วิถีไทย วิถีธรรม วิถีถิ่น กลุ่มอีสานตอนบน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ประธานในพิธีกล่าวเปิด อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว “วิถีไทย วิถีธรรม วิถีถิ่น กลุ่มอีสานตอนบน” ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561ณ ห้องบลูโซเซียล โรงแรมบลู โฮเต็ล จังหวัดนครพนม และเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มอีสานตอนบน ภายใต้การบูรณาการสู่อาเซียน” โดยนายมงคล ตันสุวรรณ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน เขต2 นายสุริยัน โสรินทร์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนม ดร. ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ดร.โสรัจจ์ ประวิณวงค์วุฒิ เลขนุการศูนย์ศึกษาอนุภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม บรรยายหัวข้อ “การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากจังหวัดนครพนม สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” อ.พรหมภัสสร ชุณหบุญทิพย์ บรรยายหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดนครพนม” อ.ปิยะพงษ์ นาไชย บรรยายหัวข้อ”ศิลปะการต้อนรับและการให้บริการที่จำเป็นสำหรับมัคคุเทศก์” จัดโดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *