กิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครนำเที่ยวฯ รุ่นที่5

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 นายตระกูล อานัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีเปิดโครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครนำเที่ยวเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว รุ่นที่5 ณ โรงแรมไอโฮเทล จ.นครพนม โดยมีวิทยากร นายธารินทร์ พันธุมัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม และนายกิตติพงษ์ สุวรรณรินทร์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและพลักดันให้การท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งจังหวัดหนองคายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในกลุ่ม Cluster เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ รวมทั้งประเพณีวัฒนธรรม และมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวฝึกทักษะการบรรยาย การพูดในที่สาธารณชน บุคลิกภาพ และความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *