อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์เพื่อการขึ้นสู่ตำแหน่งวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม” ณ โรงแรม ไอโฮลเทล จ.นครพนม กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. ราณี อิสิชัยกุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการจัดการ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์เพื่อการขึ้นสู่ตำแหน่งวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม” workshop ผลงานวิชาการประเภท งานวิจัยบทความวิจัย บทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์เพื่อการขึ้นสู่ตำแหน่งวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *