ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ การปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองกรค์ในงานโรงแรมและการท่องเที่ยว แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กลับมาจากการสหกิจศึกษาฝึกประสบการณ์ ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2561 ณ ห้องรามราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ อีกทั้งเรื่อง “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในงานโรงแรมและการท่องเที่ยว การปลูกจิตสำนึกในการชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกาา (กยศ. และ กรอ.) และแนะแนวการศึกษาต่อ ในช่วงบ่าย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนองานสหกิจศึกษา

ภาพ/ข่าว : PR-TSIC

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *