ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมประธานในพิธีกล่าวเปิด “โครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมประเมินระดับหลักสูตร” ณ ห้องนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยมีคณะกรรมการ ดร. เมษ์ธาวิน พลโยธิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม ประธานกรรมการ ดร.อธิราชย์ นันขันติ คณะครุศาสตร์ ม.นครพนม กรรมการ อาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นครพนม กรรมการและเลขานุการ ภาพ /

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *