กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัด กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา หัวข้อเรื่อง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ” โดย อ.สุภัทรา นพฤทธิ์ หัวข้อเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ” โดย อ.พิไลวรรณ พูลสวาท หัวข้อเรื่อง “จิตบริการและการบริการตามมาตรฐานสากล” โดย อ.ปิยะพงษ์ นาไชย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาและพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการต่อไป

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *