พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ บ้านศรีเวินศรีชัย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่าน ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ณ บ้านศรีเวินศรีชัย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้รู้จักการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ เป็นผู้นำการท่องเที่ยวที่ดี มีความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยว ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติและบูรณาการและขับเคลื่อนร่วมกับภาคส่วนอื่นในจังหวัดนครพนม

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *