THM Fair 2019

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี รองคณบดีฯและทีมนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการแข่งขัน ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 6 Tourism and Hotel Management Fair 2019 (THM Fair 2019)ณ อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และหอประชุมอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เป็นการพัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา ให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและนำไปใชงานจริงในอนาคต

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *