ต้อนรับผู้เข้าอบรม สปป.ลาว สาขาการนำเสนอและการจัดการประชุม

วันที่ 23 เมษายน 2562 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการมหาวิทยาลัยนครพนม รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มอบหมาย ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ และอาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี รองคณบดีฯ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม สาขาการนำเสนอและการจัดประชุม สปป.ลาว โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และนำผู้เข้าอบรมจากประเทศสปป.ลาว เข้าชมพื้นที่อาคารศรีโคตรบูรณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 45 คน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพด้านการนำเสนอและการจัดประชุมในสถานที่จริง

ภาพ/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์ TSIC@NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *