มนพ.อบรมพัฒนาระบบราชการพร้อมพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการพัฒนาระบบราชการพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2562 การจัดโครงการ ฯ ครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ในการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยสู่รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นกระบวนการของการบริหารผลงาน อันจะนำไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินผลที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับ ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “ทักษะของผู้นำและความเป็นผู้นำผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยนครพนม” ทั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างกลุ่มของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี และกลุ่มของคณบดีและผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี เพื่อนำเสนอภาระงานที่รับผิดชอบ เป้าหมายของหน่วยงานที่ต้องการบรรลุในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงตัวบ่งชี้ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมได้มีการจัดพิธีลงนามในการรับรองปฏิบัติราชการของผู้บริหารระดับสูง เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *