วิ่งสาดสี TSIC COLOR RUN 2019

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น.ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวิ่งสาดสี TSIC COLOR RUN 2019 จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม งานวิ่งสาดสี TSIC COLOR RUN 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีผ่อนคลายจากการตึงเครียดและเป็นการวิ่งเพื่อการกุศล ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภับน้ำท่วมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม การจัดงานครั้งนี้เป็นการฝึกปิฏิบัติรายวิชาสัมมนาการโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีอาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง อาจารย์ประจำวิชาและที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผู้จัดงานและการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ได้มาตราฐานการจัดงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท RICOH บริษัท V MEN และบริษัท โตโยต้าเจริญศรี (จังหวัดนครพนม) ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานให้ลุล่วงเป็นอย่างดี

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *