ว.การท่องเที่ยวฯ มนพ. เตรียมปรับหลักสูตรตามกรอบความร่วมมือ GMS

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประชุมร่วมมือกับภาคเอกชน ปรับหลักสูตร เตรียมพร้อมพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับมาตรฐานสากล ตามนโยบายการขับเคลื่อน กรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong Subregion) และร่วมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายคมกฤช จูตะกานนท์ ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นายสุรินทร์ ทองคำ CEO and Founder, Thai Blockchain Management Co., Ltd.
ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม รศ.ดร.หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายนาทพินิจ ขาวสุด ดร.บุญทา ชัยเลิศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม (ร่าง) หลักสูตร เพื่อพัฒนาฐานการสร้างบุคลากรมาตรฐานสู่อุตสาหกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามนโยบายกรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong Subregion)

ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *