ทูลเกล้าฯ ถวายดุษฎีนิพนธ์”แนวทางการพัฒนาจริยธรรมมัคคุเทศก์ฯ

วันที่ 20 ธ.ค.2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ นำ ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม และภรรยาคุณอุไรวรรณ ชูวงศ์วุฒิ” เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายดุษฎีนิพนธ์”แนวทางการพัฒนาจริยธรรมมัคคุเทศก์เชิงพุทธบูรณาการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยสาขาพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักสวนจิตรดารโหฐาน วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๕ น. #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน… นับเป็นสิริมงคลอย่างสูงยิ่งแก่ชีวิต
#นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *