บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ TCAS63 รอบที่1 (Portfolio)

วันที่ 18 ม.ค. 2563 ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดี และ ดร.กันตภพ บัวทอง ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ร่วมสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม TCAS 63 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *