โครงการ 5 ส. เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

วันที่ 29 มกราคม 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการ 5 ส. เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ และอาคารศรีโคตรบูรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างลักษณะนิสัย สถานที่ทํางานให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงานลงอีกด้วย

ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *