ยินดีต้อนรับ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ อาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษามากว่า 12 ปีและเคยดำรงตำแหน่งหน้าที่ และรางวัลเกียรติคุณโดยสังเขป ได้แก่

– กรรมการและเลขานุการกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร
– ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม
– ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
– รองประธานคณะกรรมการรางวัลบุรฉัตรไชยากร รางวัลระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน
– อุปนายกสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
– รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา พ.ศ.2555
– รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี พ.ศ.2559
– รางวัลพระราชทานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2541
– รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง ม.ศรีปทุม สาขาอาจารย์ประจำที่มีการสอนดีเด่น พ.ศ.2555
– รางวัลมาลัยสยาม สาขาผู้บริหารการศึกษาดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ.2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *