กิจกรรมและการปฏิบัติจริงด้านการโรงแรมและภัตตาคาร 2563

วันที่ 7 กันยายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมมอบหมาย อาจารย์อาทิตยาพร ประสานพานิช หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขา จัดกิจกรรมและการปฏิบัติจริงด้านการโรงแรมและภัตตาคาร ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 7 กันยายน 2563 ณ จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์นำนักศึกษาสาขาวิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร เข้าศึกษาดูงานนอกห้องเรียนในอุตสาหกรรมการโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ศูนย์ประชุม Peach ณ Royal Cliff Beach Pattaya เกาะล้าน พัทยา พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม และเกาะรัตนโกสินทร์ Siam winery ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี การท่องเที่ยววิถีชุมชนเกาะเกร็ดพระราชวังบางปะอิน อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา และการท่องเที่ยววิถีชุมชนเกาะเกิดอยุธยา เพื่อให้สามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขาวิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร เช่น ปฏิบัติการแม่บ้าน ปฏิบัติการครัวไทย ปฏิบัติการครัวตะวันตก ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง และการจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา เป็นต้น ประกอบกับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวจะก่อประโยชน์ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาต่อไป

ภาพ : อาทิตยาพร ประสานพานิช
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *