ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

โดยในปีนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมที่เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ได้แก่
1. อาจารย์ ดร.กาญจน์ หงส์มณีรัตน์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
3. อาจารย์ศศิธร เชื้อกุณะ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คณะเกษตรและเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติหญิง กสิบาล คณะเกษตรและเทคโนโลยี
5. อาจารย์จรีย์ สุขคะนนท์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คณะเกษตรและเทคโนโลยี
6. อาจารย์ ดร.น้ำ คำมุลตรี ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คณะเกษตรและเทคโนโลยี
7. ว่าที่ ร.ต. เชาวลิต สุขคะนนท์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. อาจารย์ปติญา มังคละคีรี ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. นางสาวบำรุง สว่างแก้ว พนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
10. นางจำปี เทพกรรณ์ พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ภาพ : ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

 ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *