การประชุมเพื่อวางแผนคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและแนะแนวฯ

วันที่ 22 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร. พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการวางแผนคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและแนวทางในการดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *