กรรมการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิ

HR_team01_Dean_suthep
ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ 
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)

HR_team Bord TSIC-NPu logo
ดร.สากล ภูลศิริกุล
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)

HR_team Bord 03
นายคงกริช พงษ์พันธ์ 
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)

HR_team Bord TSIC-NPu logo
นางสาวชญานิษฐ์ วงศ์จิตกุล
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)

HR_team Bord 02 นายธนพัต ทีฑธนานนท์
นายธนพัต ทีฑธนานนท์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)

กรรมการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ประเภทผู้บริหาร

HR_team Bord TSIC-NPu logo
ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
รักษาราชการแทนอธิการบดี

HR_team Bord TSIC-NPu logo
ผศ. ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

HR_team Bord TSIC-NPu logo
ผศ. ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ 

คณบดีคณะครุศาสตร์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

HR_team Bord TSIC-NPu logo
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

HR_team02tt_Fon
อาจารย์ ดร. พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
(รองประธานกรรมการ)

HR_team Bord โอ
อาจารย์ ดร.ปรีดารี  ศิริรัตน์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร(กรรมการและเลขานุการ)

HR_team Bord เปรี๊ยว
อาจารย์ดุษฎี ช่วยสุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย(กรรมการ)

HR_team Bord นิ่ม
อาจารย์สุภัทรา เขียวศรี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (กรรมการ)

กรรมการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ประเภทหัวหน้าสาขาวิชา

HR_team Bord จิ
อาจารย์จิราภรณ์ พรหมเทพ
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ(กรรมการ)

HR_team Bord บุญ
อาจารย์บุญธรรม  ข่าขันมะณี
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์
(กรรมการ)

กรรมการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำวิทยาลัย

HR_team02ht_prob
อาจารย์อัจฉริยา  ทุมพานิชย์