ฝึกอบรมแรงงานด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น

ฝึกอบรมแรงงานด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานพิธี อ.ดร.ศรุกา วิสิฐนรภัทร หัวหน้าโครงการกล่าวรายงานโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกอบรมแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น (การทำลูกประคบและการนวดประคบ) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน โดยมีวิทยากร -พท.อภิชาติ สกุลชาติรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย -พท.รณชัย พยอมชื่น ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย -พท.ศศิธร ทรัพย์มูล ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสังกัดโรงพยาบาลนครพนม มาให้ความรู้การนวดแผนไทย สมุนไพรไทย การทำลูกประคบและการนวดประคบ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ในการทำสมุนไพรลูกประคบและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย ให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

ว.การท่องเที่ยวฯ มนพ. ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้ง2/2563

ว.การท่องเที่ยวฯ มนพ. ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้ง2/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณาอาจารย์ รวมประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องพนมนาคา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้มีวาระ -แจ้งวันเปิดภาคเรียน วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 -แจ้งสรุปรายวิชาที่เปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 -จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 -แจ้งคำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา -พิจารณาอาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 -ดำเนินโครงการต่างๆในไตรมาศที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2563 -รายงานก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตร 2560 -ร่างMOU กับบริษัท Comanche ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

ประชุมผู้บริหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ มนพ. 1/2563

ประชุมผู้บริหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ มนพ. 1/2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประชุมผู้บริหาร ร่วมกับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาฯ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1 /2563 ณ ห้องพนมนาคา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้มีโครงสร้างการดำเนินงานภายในวิทยาลัย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นการจัดระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพภายในองค์กร และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด