นศ.ปี4 คว้าที่ 3 YOUNG DMC PROFESSIONAL CAMP 2020

นศ.ปี4 คว้าที่ 3 YOUNG DMC PROFESSIONAL CAMP 2020

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอโปรเจคในธีมงาน “Let’s Travel : The journal, do it with Passion” จากการอบรม YOUNG DMC PROFESSIONAL CAMP 2020 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำการส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 ทีม โดยมีอาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในการเข้าร่วมอบรม YOUNG DMC PROFESSIONAL CAMP 2020 ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2563 โดยการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และพร้อมเป็นบัณฑิตรุ่นใหม่ที่เป็นผู้รู้จริงในสายงานในอุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทยต่อไป หลังการอบรมจะมีการทดสอบและจัดการแข่งขันนำเสนอโปรเจคในธีมงาน “Let’s Travel […]

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตฯ พ.ศ. 2560

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตฯ พ.ศ. 2560

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษ์ธาวิน พลโยธี ประธานกรรมการ อาจารย์มุทุดา แก่นสุวรรณ กรรมการ อาจารย์ณัฐพงษ์ เขียวศรี กรรมการและเลขานุการ ร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องเพลินพนม อาคารศรีโคตรบูรณ์ ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

คณะศึกษาดูงาน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คณะศึกษาดูงาน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมคณะศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดความก้าวหน้าในสายงานต่อไป ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด