เมืองนครพนมกับความพร้อมด้านการออกแบบเพื่อทุกคนเพื่อการท่องเที่ยวฯ

เมืองนครพนมกับความพร้อมด้านการออกแบบเพื่อทุกคนเพื่อการท่องเที่ยวฯ

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2561 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์แก่นักศึกษาจากผู้รู้จริง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม จัดสัมมนาหัวข้อ “เมืองนครพนมกับความพร้อม ด้านการออกแบบเพื่อทุกคนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ณ ห้องนาคราช ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายพิเศษ เรื่อง”การเปลี่ยนผ่านพฤติกรรมการใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยว จาก analog สู้ digital” โดย นายสุริยัน โสรินทร์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม และร่วมการเสวนาโดยมี อาจารย์กตัญญู หอสูติสิมา หัวหน้าศูนย์การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ม.มหาสารคาม MSU-UDC นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายชัตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ตัวแทนผู้บริหารโรงแรมไอโฮเทล นครพนม และนายชุนันทร์ วามะขัน ผู้ดำเนินรายการ เป็นเวทีที่ทำให้เกิดการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง โรงแรม ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อหาแนวทางในการจัดการให้จังหวัดนครพนมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนทุกวัย โดยโครงการได้รับความสนใจจากบุคลากร แขกผู้มีเกียรติทั้งผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารและนักศึกษา […]

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัด กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา หัวข้อเรื่อง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ” โดย อ.สุภัทรา นพฤทธิ์ หัวข้อเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ” โดย อ.พิไลวรรณ พูลสวาท หัวข้อเรื่อง “จิตบริการและการบริการตามมาตรฐานสากล” โดย อ.ปิยะพงษ์ นาไชย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาและพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการต่อไป ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัด กิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่อง “การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา” โดย นางสาวเพ็ยพิชญา ปิดตะ หัวข้อเรื่อง “การใช้ Microsoft Excel ประเมินค่าและวิเคราะห์ข้อมูล” โดยนายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์ หัวข้อเรื่อง “ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยอาจารย์ปิยะพงษ์ นาไชย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีความรู้ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด