กิจกรรมพัฒนาความรู้ปฏิบัติการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ

กิจกรรมพัฒนาความรู้ปฏิบัติการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ดุษฎี ช่วยสุข ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้พานักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม “โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์หลักสูตรนำเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ กิจกรรมพัฒนาความรู้รายวิชาปฏิบัติการการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รายวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยว ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี” ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาเข้าชื่นชมความสวยงามธรรมชาติชมดอกไม้ฤดูหนาวนานาชนิด ณ ไร่ภาสทอง จังหวัดมุกดาหาร เดินทางมุ่งหน้าสู่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มฝ้ายแท้ทอมือเขมราฐแหล่งเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม ผ้าย้อมครามของ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ขุนภูรีประศาสน์ เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นมาของเขมราฐ ต่อมาเดินทางไปยังท่าเรือหาดสลึง เพื่อนั่งเรือชมความ สวยงามของสามพันโบก เข้าชมวัดบุ่งขี้เหล็ก ชมปูชนียวัตถุพระพุทธรูปปางมารวิชัย จำนวน 56 องค์ วันสุดท้ายเดินทางมาที่วัดมโนภิรมย์ วัดสองคอน ชมโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิกที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และออกเดินทางสู่แก่งกะเบาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และกราบไหว้ขอพรจากองค์พญาภุชงค์มุกดานาคราช (องค์พญานาคประจำคนเกิดวันจันทร์) ภาพ : อาจารย์ดุษฎี ช่วยสุข ข่าว : […]

ศึกษาดูงาน โรงแรม Fortune Riverview Nakhon Phanomอัลบั้มศึกษาดูงาน โรงแรม Fortune Riverview Nakhon Phanomแก้ไขแท็ก 5 รูปภาพ · Updated 6 วันที่แล้ว

ศึกษาดูงาน โรงแรม Fortune Riverview Nakhon Phanomอัลบั้มศึกษาดูงาน โรงแรม Fortune Riverview Nakhon Phanomแก้ไขแท็ก 5 รูปภาพ · Updated 6 วันที่แล้ว

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี และอาจารย์ อาทิตยาพร ประสานพานิช นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน และเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในแผนกแม่บ้าน และแผนกต้อนรับส่วนหน้า ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณปรมินทร์ วงศ์พระลับ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม Fortune Riverview Nakhon Phanom ในการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานโรงแรมในมิติต่างๆ และได้รับความกรุณาจากหัวหน้าแผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกทรัพยากรมนุษย์ ในการให้ข้อมูล เล่าประสบการณ์และนำชมการทำงานในแผนก เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนและการปฏิบัติงานในอนาคต ภาพ : อาจารย์อาทิตยาพร ประสานพานิช ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ TCAS’63 รอบที่ 1

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ TCAS’63 รอบที่ 1

วันที่ 9 ก.พ. 63 งานรับเข้านักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ร่วมเปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (สถาบันภาษา) มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 303 ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม ภาพ/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด