สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ภาษาอังกฤษ : Bachelor…

สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร

สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตคาร. ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตคาร ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตคาร ภาษาอังกฤษ : Bachelor…