คณบดี 

HR_team02ht_hook2

อาจารย์บุญธรรม  ข่าขันมะณี
รักษาราชการแทนคณบดี

ประวัติการศึกษา
- Phd Candidate, Tourism and Hotel Management
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
- บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองคณบดี

HR_team02tt_Fon

อาจารย์ ดร. พรหมภัสสร  ชุณหบุญญทิพย์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

ประวัติการศึกษา
-ระดับปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
-ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

HR_team02ht_tor

อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาเอก 2019 Ph.D. in Hospitality and MICE Management of National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan. 
- ระดับปริญญาโท  2011 M.B.A. in Tourism Management, Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University (KKU), Thailand 
- ระดับปริญญาตรี 2006 B.A. in Hotel and Tourism Management, Mahasarakham University (MSU) , Thailand 

สำนักงานคณบดี

HR_team03_vich

นายกฤษฎากร อุสาพรหม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาโท ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม