คณบดี 

HR_team_dean_pornsuk

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
รักษาราชการแทนคณบดี

ประวัติการศึกษา
-ระดับปริญญาเอก 
-ระดับปริญญาโท 
-ระดับปริญญาตรี 

สำนักงานคณบดี

HR_team03_wut

นายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์
นักกิจการนักศึกษา
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาตรี