คณบดี 

HR_team_dean_pornsuk

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
รักษาราชการแทนคณบดี

ประวัติการศึกษา
-ระดับปริญญาเอก 
-ระดับปริญญาโท 
-ระดับปริญญาตรี 

ผู้ช่วยคณบดี 

HR_team Bord ต่อ

อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ประวัติการศึกษา
-ระดับปริญญาเอก 2019 Ph.D. in Hospitality and MICE Management of National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan.
-ระดับปริญญาโท  2011 M.B.A. in Tourism Management, Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University (KKU), Thailand
-ระดับปริญญาตรี 2006 B.A. in Hotel and Tourism Management, Mahasarakham University (MSU) , Thailand

HR_team Bord โอ

อาจารย์ ดร.ปรีดารี  ศิริรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล
- ระดับปริญญาโท Master of Marketing Management, Griffith University, Brisbane, Australia
- ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

HR_team02mice_taddy

อาจารย์พิไลวรรณ พูลสวาท
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาโท กจ.ม. สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (Tourism and Hospitality Management) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาการท่องเที่ยว (Tourism) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

สำนักงานคณบดี

HR_team03_wut

นายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์
นักกิจการนักศึกษา
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาตรี