คณบดี 

HR_team02tt_Fon

อาจารย์ ดร. พรหมภัสสร  ชุณหบุญญทิพย์
คณบดี

ประวัติการศึกษา
-ระดับปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
-ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองคณบดี

HR_team Bord โอ

อาจารย์ ดร.ปรีดารี  ศิริรัตน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล
- ระดับปริญญาโท Master of Marketing Management, Griffith University, Brisbane, Australia
- ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

HR_team02ht_hook2

อาจารย์บุญธรรม  ข่าขันมะณี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

ประวัติการศึกษา
- Phd Candidate, Tourism and Hotel Management
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
- บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยคณบดี

HR_team02mice_taddy

อาจารย์พิไลวรรณ พูลสวาท
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาโท กจ.ม. สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (Tourism and Hospitality Management) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาการท่องเที่ยว (Tourism) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ศูนย์เฉพาะทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

HR_team02ht_hook2

อาจารย์บุญธรรม  ข่าขันมะณี
หัวหน้างานบริการวิชาการสาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์

 

ประวัติการศึกษา
- Phd Candidate, Tourism and Hotel Management
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
- บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักงานคณบดี

HR_team03_wut

นายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์
นักกิจการนักศึกษา
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาตรี