คณบดี 

HR_team02tt_Fon

อาจารย์ ดร. พรหมภัสสร  ชุณหบุญญทิพย์
คณบดี

ประวัติการศึกษา
-ระดับปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
-ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองคณบดี

HR_team02ht_tor

อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาเอก 2019 Ph.D. in Hospitality and MICE Management of National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan. 
- ระดับปริญญาโท  2011 M.B.A. in Tourism Management, Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University (KKU), Thailand 
- ระดับปริญญาตรี 2006 B.A. in Hotel and Tourism Management, Mahasarakham University (MSU) , Thailand 

HR_team02ht_poo2

อาจารย์ดุษฎี ช่วยสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต​ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยคณบดี

HR_team02mice_nim

อาจารย์สุภัทรา เขียวศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประวัติการศึกษา
-ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์เฉพาะทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

HR_team02ht_hook2

อาจารย์บุญธรรม  ข่าขันมะณี
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

 

ประวัติการศึกษา
- Phd Candidate, Tourism and Hotel Management
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
- บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักงานคณบดี

HR_team03_wut

นายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์
นักกิจการนักศึกษา
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาตรี