HR_team03_wutนายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์
นักกิจการนักศึกษา

HR_team03_tukนางสาวกรวรินท์  ดาบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการ)

HR_team03_toom
นางสาวนฐอร นวลตา
นักวิชาการศึกษา(ทะเบียน)

HR_team03_muiyนางสาวพิมลรัตน์ วงค์กระโซ่
นักวิชาการเงินและบัญชี

HR_team03_kaeนางสาวนววรรณ ชูประยูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบุคคล)

HR_team03_porนางสาวจารุวดี ภูผาลินิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

HR_team03_puii
นางสาวเพ็ญพิชญา ปิดตะ
นักวิชาการศึกษา (งานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา)

HR_team03_yod
นายศิขริน  โพธิ์แก้ว
นักประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์)

HR_team03_nhu
นายภานุ  พงษ์ฉวี
นักวิชาการพัสดุ

HR_team03_Tae
นายณัฐภัทร  อภิรัชภิญโญ

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

HR_team03_joe
นายศรชัย ขวาธิจักร

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

HR_team03_af
นายสุริยากรณ์   ประสุนิงค์

คนสวน

HR_team03_pach
นางสาวเพชรา ประสุนิงค์
แม่บ้าน

HR_team03_tim
นางสุวรรณา อุปพงษ์
แม่บ้าน

HR_team03_nu
นายฉันนุ  อุปพงษ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

HR_team03_tawan
นายธนาธิป แก้วมหานิน

พนักงานรักษาความปลอดภัย