HR_team03_tukนางสาวกรวรินท์  ดาบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

HR_team03_toom
นางอัจฉราพรรณ ปริญญเสวี
นักวิชาการศึกษา(ทะเบียน)

HR_team03_muiyนางสาวพิมลรัตน์ วงค์กระโซ่
นักวิชาการเงินและบัญชี

HR_team03_nuyนางสาวฐิตามร ชุมปัญญา
นักวิชาการพัสดุ

HR_team03_wutนายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์
นักกิจการนักศึกษา

HR_team03_vichนายกฤษฎากร อุสาพรหม
นักวิชาการเงินและบัญชี

HR_team03_kaeนางสาวนววรรณ ชูประยูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบุคคล)

HR_team03_porนางสาวจารุวดี ภูผาลินิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

HR_team03_puii
นางสาวเพ็ญพิชญา ปิดตะ
นักวิชาการศึกษา (งานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา)

HR_team03_yod
นายศิขริน  โพธิ์แก้ว
นักประชาสัมพันธ์

HR_team03_mนายอนันต์ธชัย คำหาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานวัดผลและประเมินผล)

HR_team03_Tae
นายณัฐภัทร  อภิรัชภิญโญ

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

HR_team03_joon
นายณัฐพงศ์  จันทร

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

HR_team03_joe
นายศรชัย ขวาธิจักร

พนักงานขับรถ

HR_team03_nu
นายฉันนุ  อุปพงษ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

HR_team04_nu
นายอนุพงษ์ ประสุนิงค์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

HR_team03_Si
นางสาวศิลธรรม ทองสม

แม่บ้าน

HR_team03_pach
นางสาวเพชรา ประสุนิงค์

แม่บ้าน

HR_team03_af
นายสุริยากรณ์   ประสุนิงค์

คนสวน