HR_team03_tukนางสาวกรวรินท์  ดาบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

HR_team03_toomนางอัจฉราพรรณ ปริญญเสวี
นักวิชาการศึกษา(ทะเบียน)

HR_team03_muiyนางสาวพิมลรัตน์ วงค์กระโซ่
นักวิชาการเงินและบัญชี

HR_team03_nuyนางสาวฐิตามร ชุมปัญญา
นักวิชาการพัสดุ

HR_team03_wutนายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์
นักกิจการนักศึกษา

HR_team03_vichนายกฤษฎากร อุสาพรหม
นักวิชาการเงินและบัญชี

HR_team03_kaeนางสาวนววรรณ ชูประยูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบุคคล)

HR_team03_porนางสาวจารุวดี ภูผาลินิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

HR_team03_puii
นางสาวเพ็ญพิชญา ปิดตะ
นักวิชาการศึกษา (งานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา)

HR_team03_yod
นายศิขริน  โพธิ์แก้ว
นักประชาสัมพันธ์

HR_team03_mนายไชยราวุฒิ คำหาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานวัดผลและประเมินผล)

นายวัชรินทร์ ศรีวิชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายณัฐภัทร  อภิรัชภิญโญ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายณัฐพงศ์  จันทร
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นางสาวเพชรา ประสุนิงค์
แม่บ้าน

นางสาวศิลธรรม ทองสม
แม่บ้าน

นายศรชัย ขวาธิจักร
พนักงานขับรถ

นายฉันนุ  อุปพงษ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายโชติถวัลย์  สุขภูวงค์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสุริยากรณ์   ประสุนิงค์
คนสวน