TSIC CLIP เกษตรลุ่มน้ำโขง” ครั้งที่ 21

Vietnam_TSIC-NPU_present

10th TSIC-NPU

Vietnam_TSIC-NPU_present

นักศึกษาเวียดนามฝึกประสบการณ์ 2560

TSIC-NPU เลี้ยงส่งนักศึกษาเวียดนาม 2560

โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง part1

โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง part2

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560