ศึกษาดูงานผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
วันที่ 10 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับ ดร. ณัฐพล วรรณศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
พร้อมคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการเรียนการสอน ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ นอกจากนี้ยังได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการออกแบบหลักสูตรทั้งวิชาการ วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยังเป็นการช่วยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจในการเลือกประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

ภาพ : อาจารย์สุริยันต์ สุรเกรียงไกร อาจารย์อัจฉริยา ทุมพานิชย์ อาจารย์จิราภรณ์ พรหมเทพ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ดูภาพท้้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *