ศึกษาดูงานจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ศึกษาดูงานจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมาย อาจารย์ ดร. พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์และบุคลากร กล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต.ดร.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า อาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมภาษาอังกฤษ สาขาศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงาน พร้อมได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการเข้าสังคม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยอาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม พร้อมทั้งศึกษาดูงานนอกสถานที่ ชมการเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวในสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเมืองนครพนมและอำเภอธาตุพนมต่อไป ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สกลนคร

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สกลนคร

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมบรรยายให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้น ม.6 ณ หอประชุมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

การประกวด TSIC-NPU FRESHY BOY & GIRL 2020

การประกวด TSIC-NPU FRESHY BOY & GIRL 2020

วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการประกวด TSIC-NPU FRESHY BOY & GIRL 2020 มาในธีม Freshman 2020 ณ ห้องรามราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณาอาจารย์และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมตัดสินให้คะแนนผู้เข้าประกวด ผลการประกวดมีดังนี้ -รางวัลชนะเลิศ ประเภท “ดาว G4 “บีม” พิยดา อินธิแสง -รางวัลชนะเลิศ ประเภท “เดือน B1 “เฟิร์ส” ทินกร ติ้ววงค์ -รางวัลชนะเลิศ ประเภท “ดาวเทียม” L1 “เพชร” กฤษดา ไชยกา -รางวัลประเภท POPULAR VOTE ขวัญใจมหาชน B2 “เบียร์” กฤษดา นันทสา ขอขอบคุณทีมงานนักศึกษาทุกคนที่จัดงานนี้ออกมาเป็นอย่างดี และรุ่นพี่กองเชียร์ทุกชั้นปี […]