นำเสนองานวิจัย หัวข้อวิจัยทั้ง 6 เรื่อง รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์

นำเสนองานวิจัย หัวข้อวิจัยทั้ง 6 เรื่อง รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นักศึกษา สาขาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนองานวิจัย หัวข้อวิจัยทั้ง 6 เรื่อง รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง อาจารย์ผู้สอน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยได้แก่ อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี อาจารย์ ดร.ปรีดารี ศิริรัตน์ อาจารย์อัจฉริยา ทุมพานิชย์ อาจารย์พิไลวรรณ พูลสวาท อาจารย์สุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์ อาจารย์ชนกพร จักรชุม อาจารย์ ดร.อภิไทย แก้วจรัส ณ TS301 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม หัวข้อวิจัยทั้ง 6 เรื่อง 1.พฤติกรรมการเลือกใช้สถานบันเทิงของนักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2.การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุภาพด้วยเกลือสินเธาว์ ชุมชนนาถ่อน จังหวัดนครพนม 3.พฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง […]

รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Porfolio) โควตาแนะแนวมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Porfolio) โควตาแนะแนวมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง : “รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1/1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Porfolio) โควตาแนะแนวมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม PDF รายงานตัว : วันพุธที่  18  มกราคม 2566 เวลา :  08.30 น.-16.30 น. ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูรณ์  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม

Exit-Exam  การประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564

Exit-Exam การประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564

Exit-Exam การประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ กองเทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยนครพนม ตรวจสอบรายชื่อ