ประกาศรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 หลักฐานการสมัครขอรับทุน 1) แบบกรอกประวัตินักเรียน นักศึกษา ขอรับทุนการศึกษาฯ จำนวน 1 ชุด 2) รูปถ่ายสีสวมชุดนักศึกษา หน้าตรง เต็มตัว ถ่ายคู่กับบ้านผู้ขอรับทุนฯ จำนวน 2 รูป –Download ใบสมัครขอทุนการศึกษา 2564 ว.การท่องเที่ยวฯ -Download ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2564 **เป็นทุนต่อเนื่องเฉพาะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ**

ประกาศรับทุนการศึกษาจาก ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์

ประกาศรับทุนการศึกษาจาก ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์

ประกาศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจาก ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ เป็นนักศึกษาที่มีจิตอาสา เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. –Download ใบสมัครขอทุนการศึกษา 2564 ว.การท่องเที่ยวฯ -Download ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์ นักกิจการนักศึกษา เบอร์โทร.064-8293652