นำเสนองานวิจัย หัวข้อวิจัยทั้ง 6 เรื่อง รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์
วันที่ 8 มีนาคม 2567 นักศึกษา สาขาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนองานวิจัย หัวข้อวิจัยทั้ง 6 เรื่อง รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง อาจารย์ผู้สอน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยได้แก่ อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี อาจารย์ ดร.ปรีดารี ศิริรัตน์ อาจารย์อัจฉริยา ทุมพานิชย์ อาจารย์พิไลวรรณ พูลสวาท อาจารย์สุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์ อาจารย์ชนกพร จักรชุม อาจารย์ ดร.อภิไทย แก้วจรัส ณ TS301 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
หัวข้อวิจัยทั้ง 6 เรื่อง
1.พฤติกรรมการเลือกใช้สถานบันเทิงของนักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
2.การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุภาพด้วยเกลือสินเธาว์ ชุมชนนาถ่อน จังหวัดนครพนม
3.พฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
4.นวัฒกรรมการบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ และผลลัพธ์การบริการในร้านอาหาร เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
5.แนวคิด Happy Model เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
6.ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการสัดสินใจเลือใช้ที่พักแรมของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

ดูภาพท้้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *