botton_ad

botton_adp

botton_news

botton_pr2tsic channel_1botton_eL2botton_reg2

วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป 1.รหัสและชื่อหลักสูตร…

วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป 1.รหัสและชื่อหลักสูตร…

TSIC-NEWS

ต้อนรับผู้เข้าอบรม สปป.ลาว สาขาการนำเสนอและการจัดการประชุม

ต้อนรับผู้เข้าอบรม สปป.ลาว สาขาการนำเสนอและการจัดการประชุม

วันที่ 23 เมษายน 2562 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการมหาวิทยาลัยนครพนม รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มอบหมาย ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ และอาจารย์บุญธรรม…
สัมภาษณ์ ประเภทโควตา(TCAS2)

สัมภาษณ์ ประเภทโควตา(TCAS2)

วันที่ 18 เมษายน 2562 งานรับเข้านักศึกษา ร่วมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา (TCAS2)…
สืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนครพนม

สืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณีกินข้าวปุ้น…
พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ประเพณีวันสงกรานต์ 2562

พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ประเพณีวันสงกรานต์ 2562

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้อาจารย์…