• สมัครเรียน

botton_ad

botton_adp

botton_news

botton_pr2tsic channel_1botton_eL2botton_reg2

วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป 1.รหัสและชื่อหลักสูตร…

วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป 1.รหัสและชื่อหลักสูตร…

TSIC-NEWS

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง”

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง”

วันที่ 22 ก.พ. 2563 นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง” ณ…
เทศกาล ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง

เทศกาล ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง

วันที่ 21 ก.พ. 2563 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ…
ผู้ว่าราชการ จ.นครพนม ร่วมเปิดงานสัมมนา “MICE CITY นครพนม”

ผู้ว่าราชการ จ.นครพนม ร่วมเปิดงานสัมมนา “MICE CITY นครพนม”

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนา ภายใต้ชื่อ “โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาศักยภาพจังหวัดนครพนมสู่การเป็นเมืองไมซ์” ณ ห้องประชุมนาคราช…
กิจกรรมพัฒนาความรู้ปฏิบัติการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ

กิจกรรมพัฒนาความรู้ปฏิบัติการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ดุษฎี ช่วยสุข ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้พานักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม “โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์หลักสูตรนำเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ กิจกรรมพัฒนาความรู้รายวิชาปฏิบัติการการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง…