botton_ad

botton_adp

botton_news

botton_pr2tsic channel_1botton_eL2botton_reg2

วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป 1.รหัสและชื่อหลักสูตร…

วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป 1.รหัสและชื่อหลักสูตร…

TSIC-NEWS

ทำบุญครบรอบ วันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี ว.การท่องเที่ยวฯ

ทำบุญครบรอบ วันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี ว.การท่องเที่ยวฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม มอบหมายอาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี รองคณบดีฯ…
สอบสัมภาษณ์โควตา(TCAS 3)

สอบสัมภาษณ์โควตา(TCAS 3)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 งานรับเข้านักศึกษา ร่วมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา (TCAS3)…
ว.การท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดที่ทำการด่านศุลกากรนครพนม(แห่งใหม่)

ว.การท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดที่ทำการด่านศุลกากรนครพนม(แห่งใหม่)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ อาจารย์ปิยะพงษ์ นาไชย รองคณบดีฯ และนายกฤษฎากร อุสาพรหม รก.หน.สนง.…
ต้อนรับผู้เข้าอบรม สปป.ลาว สาขาการนำเสนอและการจัดการประชุม

ต้อนรับผู้เข้าอบรม สปป.ลาว สาขาการนำเสนอและการจัดการประชุม

วันที่ 23 เมษายน 2562 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการมหาวิทยาลัยนครพนม รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มอบหมาย ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ และอาจารย์บุญธรรม…