• รับสมัคร รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

botton_ad

botton_adp

botton_news

botton_pr2tsic channel_1botton_eL2botton_reg2

วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป 1.รหัสและชื่อหลักสูตร…

วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป 1.รหัสและชื่อหลักสูตร…

TSIC-NEWS

สอบสัมภาษณ์ฯรับตรงรอบ3/2561

สอบสัมภาษณ์ฯรับตรงรอบ3/2561

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2561 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาประเภท รับตรง รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์…
สรุปโครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยฮาติงห์ 2018

สรุปโครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยฮาติงห์ 2018

เมื่อวันที่ 24พ.ค. 61 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา โครงการฝึกประสบการณ์สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จากมหาวิทยาลัยฮาติงห์…
นักศึกษาเวียดนามฝึกประสบการณ์ 2561

นักศึกษาเวียดนามฝึกประสบการณ์ 2561

เมื่อวันที่ 7พ.ค. 61) ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำ และนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จากมหาวิทยาลัยฮาติงห์…
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ การปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองกรค์ในงานโรงแรมและการท่องเที่ยว แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4…