botton_ad

botton_adp

botton_news

botton_pr2tsic channel_1botton_eL2botton_reg2

วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป 1.รหัสและชื่อหลักสูตร…

วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป 1.รหัสและชื่อหลักสูตร…

TSIC-NEWS

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.นครพนม 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.นครพนม 2561

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหารพร้อมให้โอวาทนักศึกษาใหม่ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม…
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 62

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 62

เมื่อวันที่ 23-26 กรกฏาคม 2561 งานแนะแนว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ โรงเรียนเครือข่าย…
กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 2561

กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 2561

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมาย น.ส.พรหมภัสสร ชุณหบุญญาทิพย์ รองคณบดี…
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาและอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2561

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาและอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2561

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมประธานในพิธีกล่าวเปิด “กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาและอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561” ณ…