botton_ad

botton_adp

botton_news

botton_pr2tsic channel_1botton_eL2botton_reg2

วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป 1.รหัสและชื่อหลักสูตร…

วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป 1.รหัสและชื่อหลักสูตร…

TSIC-NEWS

ว.ท่องเที่ยวฯ ออกค่ายอาสาพัฒนา

ว.ท่องเที่ยวฯ ออกค่ายอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม และนักศึกษาร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ณโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น (ราษฎร์อุทิศ) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม…
ว.การท่องเที่ยวฯ คว้า3รางวัล ในงาน THM FAIR ครั้งที่ 5

ว.การท่องเที่ยวฯ คว้า3รางวัล ในงาน THM FAIR ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2461 อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 5 5th Tourism and…
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ๓ อ.เรณูนคร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ๓ อ.เรณูนคร

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่าน นายศรีสุข แสนยอดคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประธานในพิธีและวิทยากรกล่าวเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” 5-10…
TSIC OPEN HOUSE โครงการบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

TSIC OPEN HOUSE โครงการบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดร. ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมประธานในพิธีกล่าวเปิด โครงการบริการวิชาการโดยกำหนดชุมชนเป้าหมายแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กิจกรรม การบริการวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม…