คว้ารางวัลที่3การแข่งขันการทำเครื่องดิ่มฟิวชั่นฯ
วันที่ 1 มีนาคม 2567 ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 25 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ในช่วงเช้าเป็นการแข่งขันการทำเครื่องดิ่มฟิวชั่นจากมันแกวและสับปะรด ของ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งจัดขึ้นบริเวณอาคารสโมสรนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขัน ผลการแข่งขันมีดังนี้
-รางวัลชนะเลิศ – โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ.เรณูนคร จ.นครพนม
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง – วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง – วิทยาลัยการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
-รางวัล popular vote – โรงเรียนบ้านหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

ภาพ/ข่าว: ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

ดูภาพท้้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *