เมืองรองCreative Digital สู่ Local วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง

เมืองรองCreative Digital สู่ Local วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในการเปิด โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เมืองรอง Creative Digital สู่ Local วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง” ณ ห้องนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาการท่องเที่ยว Local เชิงสร้างสรรค์ ในวิถีลุ่มน้ำโขง”โดย นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานี และในหัวข้อ “การทำตลาดการท่องเที่ยว Digital เพื่อพัฒนาชุมชน”โดยอาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ที่ปรึกษา ด้านการขายและการตลาด การบริการ ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการนำความรู้ ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้าง และยกระดับฐานรากของการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งกระจายรายได้จากเมืองหลัก สู่เมืองรอง และก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนและประเทศ รวมทั้งเป็นการพัฒนา และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

TSIC FAMILY PARTY 2018 Carival Masquerade Party

TSIC FAMILY PARTY 2018 Carival Masquerade Party

เมื่อวันนี้ 16 พ.ย. 61 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน TSIC FAMILY PARTY 2018 Carival Masquerade Party ของนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโครงการทักษะวิชาชีพนักศึกษา ภายใต้รายวิชาการจัดการภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง รายวิชาปฏิบัติการครัวไทย รายวิชาปฏิบัติการครัวตะวันตกและรายวิชาปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการเรียนรู้ในการปฏิบัติการครัวอาหารและเครื่องดื่มจริง ณ ห้องรามราช ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยภายในงาน มีบูธอาหารตะวันตก เมนูอาหารไทย และเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลาย รวมถึงมีการแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม F&B Cocktail 2018 ซึ่งตัดสินผ่านการออกแบบ ความสะอาด ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม ความโดดเด่นของบาร์น้ำ ลีลาการผสมเครื่องดื่ม การรินเครื่องดื่มสู่แก้ว รสชาติและความแปลกใหม่ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ […]

กิจกรรมปฏิบัติฝึกจัดนำเที่ยว (นครพนม-หนองคาย)

กิจกรรมปฏิบัติฝึกจัดนำเที่ยว (นครพนม-หนองคาย)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยอาจารย์พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ อาจารย์สุภัทรา นพฤทธิ์ พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ชั้นปี2 จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพิ่มทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชา:ปฏิบัติฝึกจัดนำเที่ยว (นครพนม-หนองคาย) ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการวางแผนการจัดนำเที่ยว เรียนรู้ปัญหาการแก้ไขเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานนำเที่ยว ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ PR-TSIC ชมภาพทั้งหมด