ว.ท่องเที่ยวฯ ออกค่ายอาสาพัฒนา

ว.ท่องเที่ยวฯ ออกค่ายอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม และนักศึกษาร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ณโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น (ราษฎร์อุทิศ) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โครงการนี้ร่วมได้ร่วมบริจาค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และนักศึกษาได้ตกแต่งทาสีน้ำอาคารภายในและภายนอก บริเวณลานกิจกรรมของโรงเรียน สมทบค่าอาหารกลางวันให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น (ราษฎร์อุทิศ) ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ ชมภาพทั้งหมด

ว.การท่องเที่ยวฯ คว้า3รางวัล ในงาน THM FAIR ครั้งที่ 5

ว.การท่องเที่ยวฯ คว้า3รางวัล ในงาน THM FAIR ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2461 อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 5 5th Tourism and Hotel Management Fair ณ อาคารคณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม ม.มหาสารคาม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เป็นการพัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาให้นิสิตได้บูรณาการองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและนำไปใช้ในการทำงานจริงในอนาคค การแข่งขันครั้งนี้ TSIC -NPU ทีม คว้ารางวัลมาได้ 3 รางวัล มีรายการแข่งขัน 8 รายการ ดังนี้ 1. งานฝีมือบนโต๊ะลอบบี้ (Wedding Flower Display for Ballroom Decoration) #ชนะเลิศ อันดับที่๑ 2. การผสมเครื่องดื่ม (Cocktail) 3. ทักษะปูเตียงโรงแรมแบบสันทบ 4. ทักษะการตอบคำถามการท่องเที่ยว 5. ทักษะการนำเสนอการท่องเที่ยวโดยภาษาอังกฤษ 6. การประกอบอาหารว่างวิถีไทย #ชนะเลิศอันดับที่๒ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ๓ อ.เรณูนคร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ๓ อ.เรณูนคร

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่าน นายศรีสุข แสนยอดคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประธานในพิธีและวิทยากรกล่าวเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” 5-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงละครเมืองเว อ.เรณูนคร จังหวัดนครพนม บรรยายเรื่อง “แหล่งท่องเที่ยวและของดีเรณูนคร” สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้รู้จักการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงในหลายๆด้าน ได้แก่ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม หัวข้อ”การท่องเที่ยวบนทางเลือกทางรอดของชุมชน” ร้อยตำรวจเอกหญิงวารุณี ลุนลา รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธร จ.นครพนม หัวข้อ “ชุมชนกับการสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว” ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) หัวข้อ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน Social Media” นายปิยะพงษ์ นาไชย และนางสาวพิไลวรรณ พูลสวาท อาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมและทีมงานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ […]