กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.นครพนม 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.นครพนม 2561

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหารพร้อมให้โอวาทนักศึกษาใหม่ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้รับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ”การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนครพนม” การให้ข้อมูลเรื่อง”การบริการและการลงทะเบียนของนักศึกษา (กองส่งเสริมวิชาการ) การใช้บริการห้องสมุด(สำนักวิทยบริการ) การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ม.นครพนม(กองพัฒนานักศึกษา) ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 62

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 62

เมื่อวันที่ 23-26 กรกฏาคม 2561 งานแนะแนว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ โรงเรียนเครือข่าย 11 โรงเรียน ชมภาพทั้งหมด

กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 2561

กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 2561

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมาย น.ส.พรหมภัสสร ชุณหบุญญาทิพย์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการประธานในพิธีกล่าวเปิด “กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ” ณ ห้องนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับความรู้จากวิทยากรในเรื่อง “การพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา ภาษาอังกฤษพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด