สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ 2561 รอบ Portfolio

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ 2561 รอบ Portfolio

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ระดับ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พ.ย. 2560 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ชมภาพทั้งหมด

TSIC-NPU Back to school after party 2017

TSIC-NPU Back to school after party 2017

TSIC-NPU Back to school after party 2017 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดงาน Back to school after party 2017 จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม โดยงานนี้ท่าน อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี ที่ให้คำแนะนำในการทำอาหาร อาจารย์ปิยะพงษ์ นาไชย ที่สนับสนุนด้านเครื่องดื่ม (cocktail) อาจารย์ดุษฎี ช่วยสุข ที่เป็นทั้งอาจารย์ประจำรายวิชาและที่ปรึกษาในการจัดงานครั้งนี้ ทุกคำติชมของท่านทางผู้จัดงานจะนำมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานในครั้งต่อไป ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร ข่าว : […]

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การท่องเที่ยวก้าวอย่างไร บนเส้นทางศาสตร์พระราชาในยุคไทยแลนด์ 4.0″

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การท่องเที่ยวก้าวอย่างไร บนเส้นทางศาสตร์พระราชาในยุคไทยแลนด์ 4.0″

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การท่องเที่ยวก้าวอย่างไร บนเส้นทางศาสตร์พระราชาในยุคไทยแลนด์ 4.0” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่าน ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธีกล่าวเปิดสัมมนา “การท่องเที่ยวก้าวอย่างไร บนเส้นทางศาสตร์พระราชาในยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนิตศักดิ์ อุ่นตา วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม วิทยากรบรรยายในเรื่อง “การท่องเที่ยวไทยบนเส้นทางศาสตร์พระราชา” และ คุณธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “การท่องเที่ยวไทยก้าวย่างสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” จัดสัมมนาครั้งนี้จัดโดยทีมงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษาของรัฐในจังหวัดนครพนม ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนปลูกสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นเอกภาพและยั่งยืน. ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร ข่าว : ศิขริน […]