ต้อนรับผู้เข้าอบรม สปป.ลาว สาขาการนำเสนอและการจัดการประชุม

ต้อนรับผู้เข้าอบรม สปป.ลาว สาขาการนำเสนอและการจัดการประชุม

วันที่ 23 เมษายน 2562 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการมหาวิทยาลัยนครพนม รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มอบหมาย ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ และอาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี รองคณบดีฯ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม สาขาการนำเสนอและการจัดประชุม สปป.ลาว โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และนำผู้เข้าอบรมจากประเทศสปป.ลาว เข้าชมพื้นที่อาคารศรีโคตรบูรณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 45 คน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพด้านการนำเสนอและการจัดประชุมในสถานที่จริง ภาพ/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์ TSIC@NPU ชมภาพทั้งหมด

สัมภาษณ์ ประเภทโควตา(TCAS2)

สัมภาษณ์ ประเภทโควตา(TCAS2)

วันที่ 18 เมษายน 2562 งานรับเข้านักศึกษา ร่วมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา (TCAS2) ภาพ/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์ TSIC@NPU ชมภาพทั้งหมด

สืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนครพนม

สืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณีกินข้าวปุ้น เอาบุญพระเวส ฟังเทศน์ใบลาน ตรุษสงกรานต์มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี2562”ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ชมภาพทั้งหมด