FRESHY TSIC-NPU BOY AND GIRL 2017

FRESHY TSIC-NPU BOY AND GIRL 2017

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการประกวด FRESHY TSIC-NPU BOY AND GIRL 2017 มาในธีมชุดไทยย้อนยุค ผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท “ดาว” G6 น้องอ้อม น.ส.อรนุช ลาทำ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท “เดือน” B5 น้องออย นายนัฐวิทย์ นันทะกาล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท “ดาวเทียม” L1 น้องอ้น นายจีรชยา ธรรมจันทร์ รางวัลประเภท ขวัญใจมหาชน G1 น้องกิ๊ฟ น.ส.วราภรณ์ อุผา ขอขอบคุณทุกแรงใจที่มอบให้เหล่าบรรดาผู้เข้าประกวดมา ณ ที่นี้ ชมภาพทั้งหมด

ครบรอบวันสถาปนา 12 ปี ม.นครพนม

ครบรอบวันสถาปนา 12 ปี ม.นครพนม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 วิทยาลัยนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานสถาปนาครบรอบ 12 ปี ม.นครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวต่อไป…มหาวิทยาลัยนครพนม” ในกิจกรรมครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ชมภาพทั้งหมด

โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการวิชาการ ที่ชุมชนพิมานท่า

โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการวิชาการ ที่ชุมชนพิมานท่า

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการวิชาการ ที่ชุมชนพิมานท่า ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ เข้าร่วมโครงการ เพื่อฝึกฝนวิชาชีพในจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นการให้บริการงานด้านวิชาการในลักษณะของการให้คำปรึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ในด้านการเป็นผู้นำทางด้านการนำเที่ยวในชุมชน และการพัฒนาศักยภาพการให้บริการที่พักแบบ โฮมสเตย์ โดยมีการบูรณาการกิจกรรมเข้ากับรายวิชาปฏิบัติการงานแม่บ้านและรายวิชาการวางแผนการท่องเที่ยว ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะเป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการของอาจารย์ และนักศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร และเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับชุมชน ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร ข่าว : ศิขริน โพธิ์แก้ว ชมภาพทั้งหมด