สัมภาษณ์ ประเภทโควตา(TCAS2)

สัมภาษณ์ ประเภทโควตา(TCAS2)

วันที่ 18 เมษายน 2562 งานรับเข้านักศึกษา ร่วมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา (TCAS2) ภาพ/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์ TSIC@NPU ชมภาพทั้งหมด

สืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนครพนม

สืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณีกินข้าวปุ้น เอาบุญพระเวส ฟังเทศน์ใบลาน ตรุษสงกรานต์มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี2562”ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ชมภาพทั้งหมด

พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ประเพณีวันสงกรานต์ 2562

พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ประเพณีวันสงกรานต์ 2562

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้อาจารย์ ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด