HR_team02ht_hookนายบุญธรรม  ข่าขันมะณี
อาจารย์

HR_team02ht_torนายกันตภพ บัวทอง
อาจารย์(ลาศึกษาต่อ)

HR_team02ht_oนางสาวปรีดารี  ศิริรัตน์
อาจารย์

HR_team02ht_fayนางสาวภคินี วัชรปรีดา
อาจารย์

HR_team02ht_probนางสาวอัจฉริยา  ทุมพานิชย์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

HR_team02ht_aนางสาววนัฎศนัน วิรภากุล
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

HR_team02ht_eveนางสาวอาทิตยาพร ประสานพานิช
อาจารย์

HR_team02ht_pooนางสาวดุษฎี ช่วยสุข
อาจารย์