HR_team02tt_pang2

ชื่อ - สกุล     :  อาจารย์สุรารักษ์  ศรีลาศักดิ์
Name          :  Miss Surarak Srilasak
อีเมล             :   surarak@npu.ac.th
ตำแหน่ง       :   -
สาขาวิชา / สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์
โทรศัพท์      :   0-4253-2469
โทรสาร        :   0-4253-2469
สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ TS  I208

คุณวุฒิการศึกษา

-ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
-ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

งานสอน / ภาระงาน

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ / ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

  

ปีที่เผยแพร่

-

ชื่อบทความ

-

วารสาร

-

อางอิง

-

บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)

ปีที่เผยแพร่

2562

ชื่อบทความ

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษา บ้านหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

งานประชุมวิชาการ (Conference)

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

อางอิง

สุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์. (2562). ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษา บ้านหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (น. 2086-2092). เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2565

ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของโรงแรมที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการซ้ำของโรงแรมขนาดกลางในเขตอำเภอเมืองนครพนม

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม Tourism and Service Industry Conferences (TSIC 2022)

 

เกสร สุวรรณสาร, อริสรา โชติวุฒิมนตรี, พีรวิชญ์ วัฒนนวลสกุล และสุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์. (2565). ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของโรงแรมที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการซ้ำของโรงแรมขนาดกลางในเขตอำเภอเมืองนครพนม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม Tourism and Service Industry Conferences (TSIC 2022). (น. 186-196). chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://3c06c541-e127-4790-8d84-be431e8c1526.filesusr.com/ugd/89d276_280369632f67476a8b2b7dc8e5dc9268.pdf

2565

การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยช่วงยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) กรณีศึกษาโรงแรมประเภทที่ 3 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม Tourism and Service Industry Conferences (TSIC 2022)

 

อทิตยาพร โน้ตสุภา, นัชทา วิเศษสุนทร และสุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์. (2565). การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยช่วงยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) กรณีศึกษาโรงแรมประเภทที่ 3 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม Tourism and Service Industry Conferences (TSIC 2022). (น. 247-261). chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://3c06c541-e127-4790-8d84-be431e8c1526.filesusr.com/ugd/89d276_280369632f67476a8b2b7dc8e5dc9268.pdf

งานวิจัยอื่นๆ : (ทุนวิจัยที่ได้รับ)

ปีงบประมาณ

-

ชื่องานวิจัย/โครงการวิจัย

-

หัวหน้าโครงการวิจัย

-

ผู้ร่วมวิจัย

-

แหล่งทุน

-

งบประมาณที่ได้รับ

-