หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25530261100694
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts  Program in Hotel, Restaurant, and Events

2.ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญาภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์)
ชื่อย่อ : ศศ.บ.(การโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Hotel, Restaurant, and Events)
ชื่อย่อ : B.A.(Hotel, Restaurant, and Events)

3.วิชาเอก-ไม่มี-

4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

*คลิก รายละเอียดหลักสูตรภาษาไทย

*คลิก สมัครเรียน!