สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตคาร.

ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตคาร
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตคาร

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Hotel and Restaurant
ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและภัตตคาร)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การโรงแรมและภัตตคาร)
Full Title : Bachelor of Arts (Hotel and Restaurant)
Abbreviation : B.A. (Hotel and Restaurant

*คลิก รายละเอียดหลักสูตรภาษาไทย
*คลิก รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษEN

*คลิก สมัครเรียน!