หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25510261104011
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts

2.ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญาภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ชื่อย่อ : ศศ.บ.(การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Tourism and Hotel)
ชื่อย่อ : B.A.(Tourism and Hotel)
3.วิชาเอก
3.1 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (Tourism and Service Industry)
3.2 การโรงแรมและภัตตาคาร (Hotel and Restaurant)

4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

*คลิก รายละเอียดหลักสูตรภาษาไทย

*คลิก สมัครเรียน!