สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Industry

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
Full Title : Bachelor of Arts (Tourism and Service Industry)
Abbreviation : B.A. (Tourism and Service Industry)

*คลิก รายละเอียดหลักสูตรภาษาไทย
*คลิก รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษEN

*คลิก สมัครเรียน!