หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25510261104011
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Industry

2.ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญาภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
ชื่อย่อ : ศศ.บ.(การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Tourism and Service Industry)
ชื่อย่อ : B.A.(Tourism and Service Industry)

3.วิชาเอก -ไม่มี-

4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553
5.2  ประเภทของหลักสูตร
5.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
-หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

*คลิก รายละเอียดหลักสูตรภาษาไทย

*คลิก สมัครเรียน!