สวัสดีปีใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

สวัสดีปีใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้กับ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และเนื่องในโอกาสขอขอบคุณในการเข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก(Dining Etiquette) และการจับคู่ไวน์กับอาหารแต่ละประเภท(Wine Pairing) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร. กันตภพ บัวทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ดูภาพท้้งหมด

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 033/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 033/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 033/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ***รายละเอียดเอกสารแนบ***

รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Porfolio) โควตาแนะแนวมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Porfolio) โควตาแนะแนวมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง : “รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1/1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Porfolio) โควตาแนะแนวมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม PDF รายงานตัว : วันพุธที่  18  มกราคม 2566 เวลา :  08.30 น.-16.30 น. ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูรณ์  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม