คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 033/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 033/2566
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
***รายละเอียดเอกสารแนบ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *