คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 022/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 022/2566
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *