ประกาศรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 หลักฐานการสมัครขอรับทุน 1) แบบกรอกประวัตินักเรียน นักศึกษา ขอรับทุนการศึกษาฯ จำนวน 1 ชุด 2) รูปถ่ายสีสวมชุดนักศึกษา หน้าตรง เต็มตัว ถ่ายคู่กับบ้านผู้ขอรับทุนฯ จำนวน 2 รูป –Download ใบสมัครขอทุนการศึกษา 2564 ว.การท่องเที่ยวฯ -Download ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2564 **เป็นทุนต่อเนื่องเฉพาะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ**