HR_team02ht_prob

ชื่อ - สกุล  :   อาจารย์อัจฉริยา  ทุมพานิชย์
Name       :  Miss  Atchariya Thumpanit
อีเมล          :   atchariya@npu.ac.th
ตำแหน่ง    :    -
สาขาวิชา / สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์
โทรศัพท์   :   0-4253-2469
โทรสาร     :   
0-4253-2469
สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ TS  I206 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาโท 2552 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ระดับปริญญาตรี 2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (การศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งานสอน / ภาระงาน

ผู้รับผิดชอบรายวิชา
- หลักการจัดการและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและอีเว้นท์
- ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 1
- ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 2
- ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 3
- พฤติกรรมลูกค้าและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
- ปฏิบัติการงานแม่บ้าน
- การจัดการงานแม่บ้าน

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ / ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

          Phongphet, W. ., Chumpa, A. ., & Thumpanit, A. . (2023). Applying Agile Methodology to

                   Develop an Online Student Admission System for Nakhon Phanom University.

                   วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 3(1), 49–61.

          Thumpanit, A., Kasim, A., Phongphet, W., & Khuadthong, B., (2021). Bibliometric Analysis

                   of Worldwide Scientific Literature on Sustainable Tourism. Asia-Pacific Journal of

                   Innovation in Hospitality and Tourism. 10(3), 205-228.

          Khuadthong, B., Kasim, A., Thumpanit, A., & Phongphet, W., (2021). A Multi-perspective

                    Survey on the Characteristics of Potentially Successful Community-Based

                    Corporate Social Responsibility Among Five-Star Hotels in Phuket. Asia-Pacific

                   Journal of Innovation in Hospitality and Tourism. 10(3), 103-122.

บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)

อัจฉริยา ทุมพานิชย์ และวุฒิภัทร พงษ์เพชร. (2565). การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของการ

                   ท่องเที่ยวอัจฉริยะด้วยการวิเคราะห์บรรณมิติ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1

                   ประจำปี 2565 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม Tourism

                   and Service Industry Conferences (TSIC 2022). (น. 136-154).

อรพิน บาลอินทร์, ฐิติยา จันทะเเจ่ม และอัจฉริยา ทุมพานิชย์. (2565). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ

                   ผู้บริโภคในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัด

                   นครพนม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ

                   อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม Tourism and Service Industry Conferences

                   (TSIC 2022). (น. 262-271).

Thumpanit, A., Kasim, A., Phongphet, W., (2020). Bibliometric Analysis of Worldwide

                   Scientific Literature on Sustainable Tourism. In Langawi Tourism and Hospitality

                   International Conference 2020 (LTHIC 2020). (pp 36). Malaysia: Langawi Tourism

                   and Hospitality (LITH) Research Center.

Phongphet, W., Mahmuddin, M., Mutalib, A., & Thumpanit, A., (2019). Global Scientific
                   Literature on Mobile Augmented Reality: A Bibliometric Analysis. In 2nd

                   International Scholars Conference Universiti Utara Malaysia 2020 (ISCUUM2020)

                  (pp 60). Malaysia: University Utara Malaysia Press.

Thumpanit, A., Phongphet, W., & Kharkhanmanee, B., (2019). The Development of Smart

                   Tourism Application for Cultural Tourism in Nakhon Phanom. In 1st International

                   Scholars Conference University Utara Malaysia 2019 (ISCUUM 2019) (pp 35).

                   Malaysia: Langawi International Tourism and Hospitality (LITH) Research Center.

 

งานวิจัยอื่นๆ : (ทุนวิจัยที่ได้รับ)

ปีงบประมาณ

2558

ชื่องานวิจัย/โครงการวิจัย

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมในจังหวัดนครพนม

หัวหน้าโครงการวิจัย

อาจารย์อัจฉริยา ทุมพานิชย์

ผู้ร่วมวิจัย

นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร

แหล่งทุน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณที่ได้รับ

25,000

2560

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)

อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี

นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร, นายวรวิทย์ อุ่นจิตร

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

250,000

2566

การพัฒนารูปแบบและเพิ่มขีดความสามารถการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับชุมชนท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงของจังหวัดนครพนม (โครงการเดี่ยว)

อาจารย์อัจฉริยา ทุมพานิชย์

นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร, นายวรวิทย์ อุ่นจิตร, อาจารย์ดุษฎี ช่วยสุข, อาจารย์ ดร. ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (FF)

250,000

2566

รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 2 ฝั่งโขง เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม (โครงการเดี่ยว)

อาจารย์ดุษฎี ช่วยสุข

อาจารย์กฤษณะ ปินะพัง, อาจารย์ ดร. ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์, อาจารย์วชิรญา ตติยนันทกุล, อาจารย์จิราภรณ์ พรหมเทพ, Chanhthanom Soukhaserm

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (FF)

250,000

2566

ปัจจัยและพฤติกรรมในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

อาจารย์อัจฉริยา ทุมพานิชย์

อาจารย์จิราภรณ์ พรหมเทพ, อาจารย์ชาลิดา ช่วยสุข

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

10,000