HR_team Bord โอ

ชื่อ - สกุล  :  อาจารย์ ดร.ปรีดารี ศิริรัตน์
Name       :  Dr. Preedaree  Sirirat
อีเมล          :  preedaree@gmail.com
ตำแหน่ง    :    -
สาขาวิชา / สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์
โทรศัพท์   :   0-4253-2469
โทรสาร     :   
0-4253-2469
สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ TS  I201 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาเอก 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล
- ระดับปริญญาโท 2542  Master of Marketing Management, Griffith University, Brisbane, Australia
- ระดับปริญญาตรี 2538 ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

งานสอน / ภาระงาน

ผู้รับผิดชอบรายวิชา
- หลักการตลาดสำหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ในยุคดิจิทัล
- สัมมนาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์
- ปฏิบัติการและการจัดการงานส่วนหน้า

ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ทำงาน
-อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม (มิถุนายน 2552 - ปัจจุบัน)
-งานวิจัยที่สนใจ: green marketing in hospitality industry, tourism for SDGs17, environmental education for sustainable tourism, wellness and spiritual tourism, cultural tourism , social entrepreneurship in tourism
-
ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด, Sensi Paradise Beach Resort, เกาะเต่า, สุราษฎร์ธานี (สิงหาคม 2550 – พฤษภาคม 2552)
-ผู้จัดการรีสอร์ท, หาดเทียน รีสอร์ท, เกาะพะงัน, สุราษฎร์ธานี  (มกราคม 2546 – พฤษภาคม 2549)
-
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, นางยวนไดฟ์ รีสอร์ท เกาะเต่า, สุราษฎร์ธานี (พฤศจิกายน  2543 - พฤศจิกายน 2545)
-เลขานุการอาวุโส Executive Chef, ดุสิตรีสอร์ท พัทยา, ชลบุรี (ธันวาคม 2542 – สิงหาคม 2543)
-Research Assistant, School of Marketing, Griffith University, Brisbane, Australia  1998-1999 (Part-time)
-Cook Helper, Baan Thai Restaurant, Brisbane, Australia 1998-1999 (Part-time)

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :

 

ผลงานวิชาการและงานวิจัย

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (เข้ารอบสุดท้ายการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นปี 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล)หัวข้อ : การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดนครพนม (The Development of Spiritual Tourism Model on Community Participation for Sustainable Tourism, Nakhon Phanom Province)

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

  1. ปรีดารี ศิริรัตน์. (2566). แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทางเลือกหรือทางรอดของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน. (ได้รับการยืนยันการตีพิมพ์บทความลงในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2566)
  2. ปรีดารี ศิริรัตน์. (2566). นักเล่าเรื่องชุมชน:นักสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการปรับตัวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน.หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา ระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2. 31 พฤษภาคม 2566. หน้า 184-194. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร.
  3. Wisitnorapatt, S., & Sirirat, P. (2023). Measuring customers’ satisfaction and loyalty in Thai wellness spas. International Journal of Spa and Wellness, 1-18.
  4. Sirirat P., Manorom A., & Boonprachoom S., (2022). Creating Catholic Historical Tourism Marketing Communications for SDGs: Baan Kamkerm – Nongsaeng Catholic Church, Nakhon Phanom Province, Thailand. International Symposium on Cultural Heritage x Sustainable Development in the Asia-Pacific Region - Milestones and Opportunities, 26-27 November 2022, , The Asian Academy for Heritage Management Secretariat at Southeast University, Beijing, China.
  5. Sirirat, P. (2019). Spiritual tourism as a tool for sustainability: a case study of Nakhon Phanom province, Thailand. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 7(3), 97-111. Dublin Institute of Technology, Ireland.
  6. Preedaree Sirirat, Pakinee Watcharapreeda, (2018), The Development Local Human Resources on Marketing Communications for Community-Based Tourism (CBT), Nakhon Phanom Province, ASEAN Tourism Research Association Conference (ATRC) 2018,28-29 January 2018, pp 270-278, Malaysia, Taylor’s University Press.

งานวิจัยอื่นๆ : (ทุนวิจัยที่ได้รับ)

ปีงบประมาณ

2560

ชื่องานวิจัย/โครงการวิจัย

การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นด้านการสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดนครพนม

หัวหน้าโครงการวิจัย

อาจารย์ ดร.ปรีดารี ศิริรัตน์

ผู้ร่วมวิจัย

อาจารย์ภคินี วัชรปรีดา

แหล่งทุน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณที่ได้รับ

30,000

2566

การสร้างมูลค่าเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ย้อนรอยการเดินทางของนักบวชคาทอลิกบ้านคำเกิ้ม-หนองแสง จังหวัดนครพนม
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Creating Added Value of Historical Tourism Retrace the Journey of Catholic Priests at Baan Khamkerm - Nongsaeng, Nakhon Phanom Province for Sustainable Development Goals

อาจารย์ ดร.ปรีดารี ศิริรัตน์

อาจารย์ ดร. อานันท์นิตย์ มโนรมย์
รองศาสตราจารย์.ดร. ยุวนุช กุลาตี
อาจารย์สุภัทรชรี บุญประชุม

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)

250,000